Customer

{Data Platform}

แพลตฟอร์มที่ใช้รวบรวมข้อมูลลูกค้า (Customer Database) จากแหล่งต่างๆ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง สามารถนำไปพัฒนาการทำการตลาด รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น และสามารถส่ง Message ให้ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงใจได้แบบ 1:1